CONTENIDORS TON

Els contenidors TON estan ideats per us domèstic. Les seves línies han estat analitzades per minimitzar l’impacte medi ambiental i oferir a l’usuari un fàcil i segur accés.

El seu disseny ha estat pensat amb caràcter modern i actual; al mateix temps, permet formar les illes ecològiques desitjades i donar una idea clara i precisa al ciutadà, millorant la recollida selectiva municipal.

El seu aspecte agradable ha estat pensat per satisfer tots els paràmetres d’una població urbana: formes compactes, ubicació lineal, reducció de l’espai ocupat, encaix amb l’entorn, minimització de l’impacte visual, accessibilitat i utilitat.

Descripció

 

La seva fabricació s’ha efectuat sota els més estrictes controls de qualitat i en compliment de la normativa vigent. Combina perfectament diferents tipus de materials i acabats, obtenint un contenidor amb personalitat.

Els seus acabats ens garanteixen visibilitat i seguretat.

Es disposa de diferents volumetries de contenidors, adaptades tècnicament a cada tipologia de residu amb obertures específiques per cada producte a ser introduït, podent incorporar accessoris de funcionalitat: pedals, manilles, grans productors, seguretat, control d’accés, accessibilitat reduïda, etc.

Les seves línies ens permeten la retolació indicant a cada contenidor el tipus de residu que s’hi ha d’introduir.

Els contenidors TON s’integren al conjunt global del sistema automatitzat, així es garanteix la connexió i eficiència, degudament sincronitzada.

Gràcies a la seva incorporació al sistema s’aconsegueix la rendibilitat, productivitat, funcionalitat, operativitat i seguretat; aportant la més alta qualitat al servei.